BELGIAN MASTER 2017 - Nieuwsbrief 13

Belgian Master 2017

Nederlands | English | Francais | Deutsch

Dinsdag 5 september, één week na de finale race van de 10e editie Belgian Master

Beste deelnemers en sportvrienden,
 
29 augustus, finale race Belgian Master, een dag om niet snel te vergeten. Dat er een aantal vragen gesteld worden na deze race is voor ons meer dan normaal. Om die reden willen we toch graag nog even enkele voorbereidingen aan de finale race verduidelijken.
 
De duiven kregen 9 voorbereidende wedstrijden voor de finale. Samen waren deze wedstrijden goed voor een afstand van 1350 km. Deze wedstrijden zijn allemaal zeer vlot en volgens de weersomstandigheden normaal verlopen. De bezoekers die de aankomsten live meemaakten kunnen dit getuigen. Een dergelijk spektakel met aankomst van 500 à 700 duiven in een tijdsbestek van enkele tientallen minuten hadden ze nooit eerder gezien.
 
De duiven werden telkens de avond voordien ingekorfd, werden in een koele loods geplaatst en kregen telkens drinken ter beschikking. Volgens de afstand van de race werd er ’s nachts om 2 a 3 uur vertrokken naar de lossingsplaats zodanig dat de duiven ter plaatse waren minimaal 1 uur voor een mogelijke lossing. Op de lossingsplaats aangekomen kregen de duiven onmiddellijk vers drinken ter beschikking.
 
Voor de finale race werden de duiven op zondagnamiddag ingekorfd. Tijdens de inkorving werd de vrachtwagen in de schaduw van de aanwezige bomen geplaatst.
De duiven werden per 20 in een mand geplaatst. Eens de inkorving achter de rug, om 20 uur, werden de duiven opnieuw in de koele loods geplaatst en voorzien van drinkwater. 
Op maandag om half acht vertrok het transport richting Tours. Na 4 uur rijden, iets voorbij Parijs, werd er een verplichte stop ingelast. De vrachtwagen met open luiken stond in de schaduw van bomen en de duiven kregen opnieuw de gelegenheid om te drinken. Om 17 uur zijn de begeleiders in Tours aangekomen. Daar kregen de duiven eerst eten en na een half uur terug drinken voor de rest van de avond. Onder afwisselende bewaking van één van de twee begeleiders, in de schaduw en met voldoende verluchting werd de nacht doorgebracht. De begeleiders stonden permanent in contact met het thuisfront.
Om 6 uur ’s morgens zijn de begeleiders iets verderop naar de lossingsplaats gereden alwaar ze de duiven opnieuw van vers drinken hebben voorzien. Om 7:30 uur, met een lichte noordoostenwind en 20 graden werd het startsein gegeven. De duiven vormden een grote groep en zijn in de juiste richting vertrokken. In de verte konden de begeleiders nog net zien dat de groep zich splitste. Dit laatste deed zich bijna telkens, bij elke voorbereidende wedstrijd voor. Tot daar niets abnormaals.
Het vervolg kennen we natuurlijk allemaal.
 
Wat is er gebeurd, wat is er verkeerd gelopen?
In alle eerlijkheid durven we te stellen dat er aan de voorbereiding niets verkeerd was.
 
Hadden we de wedstrijd moeten inkorten met de voorspelde weersomstandigheden? Bij dergelijke beslissing krijg je altijd voor- en tegenstanders.
De eerste 200 km hebben de duiven kopwind gehad, daarna is de wind gedraaid naar oost tot zuidoost. Dat het een moeilijke wedstrijd ging worden wisten we maar, er moeten bijkomende factoren een rol hebben gespeeld.
 
Na de wedstrijd zagen we in een rapport van de website www.nieuwskanaal.com een abnormale piek van geo-magnetische storingen op 29 augustus. Conclusies durven we daar niet uit trekken maar we durven wel te stellen dat dit zeker een invloed heeft gehad en dat de duiven wellicht op een bepaald moment de totaal verkeerde richting zijn ingetrokken. Welke richting en hoever is vooralsnog heel onduidelijk.
 
De tweede vluchtdag was het in het westen van België slecht weer. Regen en mist teisterden de ruime omgeving van Nevele. Een beperkt aantal duiven wist die dag en later hun hok nog te bereiken. Met heel veel respect kijken we naar deze duiven en sturen wij ook nog een dikke proficiat naar de eigenaars.
 
Na 10 jaar Belgian Master weten we intussen dat ongeveer 1 op 7 van de achtergebleven duiven aangemeld worden door duivenliefhebbers. Dit jaar was dit tot de finale niet anders. In totaal werden tot voor de finale 130 duiven terug opgehaald. Hiervoor wordt nooit op een inspanning gekeken. Bij deze ook dank aan de eerlijke aanmelders.
 
Met nog meer dan 700 duiven onderweg hadden we een stroom van meldingen verwacht. Dit is echter niet waar. Eén week na de finale zijn er amper 9 duiven aangemeld.
4 duiven zijn intussen teruggehaald en zaten alle vier op minder dan 20 km van Nevele. Een 5de duif werd in Engeland gemeld en zal worden opgehaald. Een 6de duif werd gemeld in Nederland ten noorden van Groningen!!!!! De overige 3 werden een dag na aanmelding terug in vrijheid gesteld. Eén in Noord Frankrijk en 2 in de regio Kortrijk. Eén van deze duiven wist het hok in Nevele zelf te bereiken.
 
Het blijft een raadsel waar ze naar toe zijn. Hopelijk komen er toch nog veel na eens ze wat terug op krachten zijn. In de natuur vinden ze op dit moment voldoende voedsel en we rekenen erop dat heel veel van deze duiven daar nu gebruik van maken. Met een juiste zuidwesten wind en een beetje zon moet dit lukken.
 
We steken ons hoofd niet in het zand en houden jullie verder op de hoogte.
 
Met vriendelijke groeten,
Het Belgian Master team


Tuesday 5 September, one week after the final race of the Belgian Master 10th edition

Dear participants and sports friends,
 
August 29th, final race Belgian Master, a day to remember. It is more than normal for us that some questions are asked after this race. For this reason, we would like to clarify some preparations for the final race.
 
The pigeons flew 9 preparatory races before the final race. Together, these races were good for a distance of 1350 km. These races all went very smoothly and, taken into account the weather circumstances, in a normal way. The visitors who saw the arrivals live can witness this. They had never before seen such a spectacle with the arrival of 500 to 700 pigeons in several tens of minutes.
 
The pigeons were always basketed the night before, then they were placed in a cool barn and they always got water. According to the distance of the race, the conveyors left between 2 am and 3 am to the release point, so that the pigeons were there at least 1 hour before they would be released. When they arrived at the release location, the pigeons immediately got fresh water.
 
For the final race, the pigeons were basketed on Sunday afternoon. During the basketing the truck was placed in the shadow of the surrounding trees. The pigeons were placed in a basket by 20. Once the basketing was completed at 8 pm, the pigeons were again placed in the cool barn and got water. 
On Monday at 7.30 am, the transport left for Tours. After 4 hours drive, just past Paris, a mandatory stop was held. The truck was parked with open shutters in the shade of trees and the pigeons were given the opportunity to drink again. At 5 pm the conveyors arrived in Tours. There the pigeons were first fed and after half an hour they again got water for the rest of the evening. They spent the night under alternating surveillance of one of the two conveyors, in the shadow and with sufficient ventilation. The conveyors were permanently in touch with the home front. At 6 am, the conveyors drove a little further to the release location where they gave the pigeons fresh water.
At 7.30 am, with a light north east wind and 20 degrees the start signal was given. The pigeons formed a large group and left in the right direction. In the distance, the conveyors could see that the group split. This occurred almost every time in each preparatory race. Until then nothing abnormal. Of course we all know what happened next.
 
What happened, what went wrong?
In all honesty we dare to say that there was nothing wrong with the preparation.
 
Should we have shortened the race distance with the predicted weather conditions? Such a decision will always have proponents and opponents.
The first 200 km the pigeons had to fly with headwind, after which the wind turned to east/southeast. We knew that it would become a difficult race, but additional factors must have played a role.
 
After the race, we read a report from the website www.nieuwskanaal.com describing an abnormal peak of geo magnetic disturbances on August 29th. We do not dare to draw conclusions, but we dare to say that this definitely had an influence and that the pigeons at a certain moment may have chosen the wrong direction. Which direction and how far is still unclear for now.
 
On the second flight day the weather was bad in the western part of Belgium. Rain and fog were plaguing the larger Nevele area. A limited number of pigeons could reach their loft that day and later. A lot of respect to these pigeons and also a big congratulations to the owners.
 
After 10 years of Belgian Master, we know that about 1 in 7 of the pigeons that stayed behind are being reported by pigeon friends. This year up to the final race this was also the case. In total, up to the final race, 130 pigeons were retrieved. Every effort is being made by us to make this happen. Also our thanks to the honest people that report these missing pigeons.

With more than 700 pigeons on the way we had expected a flow of reports. However, this is not true.
One week after the final, only 9 pigeons have been reported. In the meantime 4 pigeons have been retrieved and they all were found less than 20 km from Nevele. A 5th pigeon was reported in England and will be retrieved. A 6th pigeon was reported in the Netherlands north of Groningen !!!!! The remaining 3 were released the day after they were reported. One in Northern France and 2 in the Kortrijk region. One of these pigeons managed to reach the loft in Nevele itself.
 
It remains a mystery where they are. Hopefully, after a while, they will return once they regained strength.
In nature, they currently find enough food and we expect that many of these pigeons will benefit from that right now. With the right southwest wind and a little bit of sun it will all work out.
 
We do not put our head in the sand and keep you informed.

With kind regards,
The Belgian Master Team


Mardi 5 septembre, une semaine après la finale de la 10e édition du Belgian Master

Chers participants et amis colombophiles,

29 août, concours final du Belgian Master, une journée à ne pas oublier rapidement. Il est plus que normal pour nous que certaines questions sont posées après ce concours. C´est pourquoi nous souhaitons clarifier certains préparations pour la finale.

Les pigeons ont complété 9 concours préparatoires avant la finale. Ensemble, ces concours étaient bons pour une distance de 1350 km. Ces concours se sont déroulées sans encombre et, compte tenu des circonstances météorologiques, de manière normale. Les visiteurs qui ont vu les arrivées en direct peuvent témoigner de cela. Ils n´avaient jamais vu un tel spectacle avec l´arrivée de 500 à 700 pigeons en quelques dizaines de minutes.

Les pigeons ont été enlogés toujours la veille, ils ont été placés dans un hangar frais et ils ont toujours reçu de l´eau. Selon la distance du concours, les convoyeurs ont quitté à 2h vers 3h du matin jusqu´au point de lâcher, de sorte que les pigeons étaient là au moins 1 heure avant qu´ils soient lâchés. Quand ils sont arrivés au lieu de lâcher, les pigeons ont immédiatement reçu de l´eau fraîche.

Pour la finale, les pigeons ont été enlogés dimanche après-midi. Pendant l´enlogement, le camion a été placé dans l´ombre des arbres environnants.
Les pigeons ont été placés par 20 dans un panier. Une fois que l´enlogement était fini à 20h, les pigeons ont de nouveau été placés dans le hangar frais et ont reçu de l´eau. Lundi à 7h30, le transport est parti à Tours. Après 4 heures de route, juste après Paris, un arrêt obligatoire a été fait. Le camion était garé avec des volets ouverts dans l´ombre des arbres et les pigeons ont eu l´occasion de boire à nouveau. À 17 heures, les convoyeurs sont arrivés à Tours. Là, les pigeons ont été nourris d´abord et une demi-heure plus tard ils ont de nouveau reçu de l´eau pour le reste de la soirée. Ils ont passé la nuit sous surveillance alternée de l´un des deux convoyeurs, dans l´ombre et avec une ventilation suffisante. Les convoyeurs étaient en contact permanent avec la patrie. À 6 heures du matin, les convoyeurs ont roulé un peu plus loin vers le lieu de lâcher où ils ont donné de l´eau fraîche aux pigeons.
À 7h30, avec un léger vent de nord-est et 20 degrés, le signal de départ a été donné. Les pigeons ont formé un grand groupe et sont parti dans la bonne direction. Au loin, les convoyeurs pouvaient encore voir que le groupe se séparait. Cela s´est fait presque chaque fois dans chaque concours préparatoire. Jusque-là, rien d´anormal. Bien sûr, nous savons tous ce qui s´est passé ensuite.

Qu´est-il arrivé, qu´est-ce qui a mal tourné?
En toute honnêteté, nous osons dire qu´il n´y avait rien de mal avec la préparation.
 
Devrions-nous raccourcir le concours avec les conditions météorologiques prévues? Une telle décision aura toujours des partisans et des opposants.
Les premiers 200 km, les pigeons ont dû voler avec le vent de face, et après le vent s´est tourné vers l´est/sud-est. Nous savions que cela deviendrait un concours difficile, mais des facteurs supplémentaires auraient dû jouer un rôle.
 
Après le concours, nous avons lu un rapport du site www.nieuwskanaal.com décrivant un pic anormal de perturbations géo-magnétiques le 29 août. Nous n´osons pas tirer des conclusions, mais nous osons dire que cela a certainement eu une influence et que les pigeons à un moment donné ont peut-être choisi la mauvaise direction. Quelle direction et jusqu´à quel point n´est pas encore clair pour le moment.

Le deuxième jour de vol, le temps était mauvais dans la partie occidentale de la Belgique. La pluie et le brouillard affligeaient les environs de Nevele. Un nombre limité de pigeons a pu atteindre leur pigeonnier ce jour-là et après. Beaucoup de respect pour ces pigeons et aussi de grandes félicitations aux propriétaires.

Après 10 ans de Belgian Master, nous savons qu´environ 1 sur 7 des pigeons retardataires est repéré par des amis colombophiles. Cette année, jusqu´à la finale, c´était aussi le cas. Au total, jusqu´au concours final, 130 pigeons ont été rapatriés. Nous faisons tous les efforts pour que cela peut être accompli. Nous remercions également les gens honnêtes qui repèrent ces retardataires.

Avec plus de 700 pigeons en route, nous nous attendions à un flux de messages. Cependant, ce n´est pas le cas. 
Une semaine après la finale, seulement 9 pigeons ont été repérés. Entretemps 4 pigeons ont été rapatriés et tous ont été trouvés à moins de 20 km de Nevele. Un 5e pigeon a été signalé en Angleterre et sera rapatrié. Un 6ème pigeon a été signalé aux Pays-Bas au nord de Groningen !!!!! Les 3 autres ont été relâchés le lendemain du jour qu´ils ont été repérés. Un dans le nord de la France et 2 dans la région de Courtrai. Un de ces pigeons a réussi à atteindre le pigeonnier à Nevele lui-même.

Il reste un mystère où ils sont. Espérons que, après un certain temps, ils reviendront une fois qu´ils ont repris leur force.
Dans la nature, ils trouvent actuellement assez de nourriture et nous espérons que beaucoup de ces pigeons en bénéficieront maintenant. Avec le vent du sud-ouest droit et un peu de soleil, ça va s´arranger.

Nous ne mettons pas la tête dans le sable et nous vous tiendront informés.

Salutations distinguées,
L´équipe du Belgian Master


Dienstag, 5. September, eine Woche nach dem Finalflug der 10. Belgian Master Edition

Liebe Teilnehmer und Sportfreunde,

29. August, Finalflug vom Belgian Master, ein Tag um nicht schnell zu vergessen. Es ist mehr als normal für uns, dass nach diesem Flug einige Fragen gestellt werden. Darum möchten wir einige Vorbereitungen von dem Finalflug klären.

Die Tauben flogen 9 Vorbereitungsflüge vor dem Finalflug. Zusammen zeigten diese Flüge eine Distanz von 1350 km. Diese Flüge verliefen alle sehr glatt, und unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse auf normale Weise. Die Besucher, die die Ankünfte live sahen, können dies bezeugen. Sie hatten noch nie zuvor solch ein Schauspiel mit der Ankunft von 500 bis 700 Tauben in einigen zehn Minuten gesehen.

Die Tauben wurden immer die Nacht vorher eingekorbt, danach wurden sie in eine kühle Scheune gesetzt und bekamen immer Wasser. Nach der Entfernung des Fluges, fahrten die Förderer um 02.00 Uhr oder 03.00 Uhr zum Freilassungsort, damit die Tauben dort mindestens 1 Stunde vor der möglichen Freilassung waren. Als sie an dem Freilassungspunkt ankamen, bekamen die Tauben sofort frisches Wasser.

Für den Finalflug wurden die Tauben am Sonntagnachmittag eingekorbt. Während der Einkorbung wurde der Lastwagen in den Schatten der umliegenden Bäume gestellt.
Die Tauben wurden pro 20 in einem Korb gesetzt. Sobald die Einkorbung um 20.00 Uhr fertig war, wurden die Tauben wieder in die kühle Scheune gesetzt und bekamen Wasser. Am Montag um 7.30 Uhr fährte der Transport nach Tours. Nach 4 Stunden Fahrt, gleich hinter Paris, wurde ein Pflichtstopp gehalten. Der LKW wurde mit offenen Rollläden im Schatten der Bäume geparkt und die Tauben hatten die Möglichkeit, wieder zu trinken. Dort wurden die Tauben zuerst gefüttert und einer halben Stunde später bekamen sie wieder Wasser für den Rest des Abends. Sie verbrachten die Nacht unter wechselnder Überwachung eines der beiden Förderer, im Schatten und mit ausreichender Belüftung. Die Förderer waren dauerhaft in Kontakt mit der Heimatfront. Um 6 Uhr fuhren die Förderer ein wenig weiter zum Freilassungspunkt, wo sie den Tauben frisches Wasser gaben.
Um 7.30 Uhr, mit einem leichten Nordostwind und 20 Grad wurde das Startsignal gegeben. Die Tauben bildeten eine große Gruppe und sie flogen in die richtige Richtung. In der Ferne konnten die Förderer noch sehen, dass die Gruppe sich spaltete. Dies geschah fast jedes Mal in jedem Vorbereitungsflug. Bis dahin nichts abnormales. Natürlich wissen wir alle, was als nächstes passiert ist.

Was ist passiert, was ist schief gelaufen?
In aller Ehrlichkeit wagen wir zu sagen, dass es nichts falsch mit der Vorbereitung gab.

Sollten wir die Flugstrecke mit den vorhergesagten Wetterbedingungen verkürzt haben? Eine solche Entscheidung wird immer Befürworter und Gegner haben.
Die ersten 200 km flogen die Tauben mit Gegenwind, wonach der Wind nach Ost/Südost drehte. Wir wussten, dass es ein schwieriger Flug werden würde, aber zusätzliche Faktoren müssen eine Rolle gespielt haben.

Nach dem Flug haben wir einen Bericht von der Website www.nieuwskanaal.com gelesen, die einen abnormen Höhepunkt der geomagnetischen Störungen am 29. August beschrieb. Wir wagen es nicht, Schlüsse zu ziehen, aber wir wagen zu sagen, dass dies auf jeden Fall einen Einfluss hatte und dass die Tauben in einem bestimmten Moment die falsche Richtung gewählt haben. Welche Richtung und wie weit ist noch unklar für jetzt.

Am zweiten Flugtag war das Wetter im westlichen Teil Belgiens schlecht. Regen und Nebel plagten den größeren Bereich von Nevele.
Eine sehr kleine Anzahl von Tauben konnte an diesem Tag und später ihren Taubenschhlag erreichen.
Viel Respekt vor diesen Tauben und auch ein großer Glückwunsch an die Besitzer.

Nach 10 Jahren von Belgian Master wissen wir, dass etwa 1 von 7 Tauben, die hintergeblieben sind, von Taubenfreunden gemeldet werden. In diesem Jahr bis zum Finalflug war das auch der Fall. Insgesamt wurden bis zum Finale 130 Tauben zurückgeholt. Jede Anstrengung wird von uns gemacht, um dies zu ermöglichen. Auch unser Dank an die ehrlichen Leute, die diese fehlenden Tauben melden.

Mit mehr als 700 Tauben im Gange hatten wir einen Fluss von Meldungen erwartet. Dies ist jedoch nicht wahr.
Eine Woche nach dem Finale wurden nur 9 Tauben gemeldet. In der Zwischenzeit wurden 4 Tauben abgeholt und alle waren weniger als 20 km von Nevele entfernt. Eine 5. Taube wurde in England gemeldet und wird abgeholt. In den Niederlanden nördlich von Groningen wurde eine 6. Taube gemeldet !!!!! Die übrigen 3 wurden am Tag nach ihrer Meldung freigelassen. Einer in Nordfrankreich und 2 in der Region Kortrijk. Eine dieser Tauben gelang es selber den Taubenschlag in Nevele zu erreichen.

Es bleibt ein Geheimnis, wo sie sind. Hoffentlich werden sie nach einer Weile zurückkehren, sobald sie wieder zu Kräften gekommen sind.
In der Natur finden sie derzeit genügend Nahrung und wir erwarten, dass viele dieser Tauben das jetzt nutzen werden. Mit dem richtigen Südwestwind und ein wenig Sonne wird das gelingen.

Wir stecken unseren Kopf nicht in den Sand und halten Sie informiert.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Belgian Master Team

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.