Réglements 2018

  • Maandelijks terugkerende kansen in SUPERSTARS VAN DE MAAND
  • SUPERSTARS VAN HET JAAR in de reeksen snelheid, halve fond en fond
  • GOUDEN DUIF-WINNAARS
  • INTERNATIONALE ZWARE FOND-COMPETITIE GOUDEN DUIF
  • En speciaal voor de jeugd GOUDEN DUIF JUNIOR

De Gouden Duif-competitie wordt verspeeld met afzonderlijke rangschikkingen per land.

De reeks snelheid:
wordt verspeeld met de eerste 3 getekende duiven op de vluchten van 40 tot 250 km. Voor België in de maanden mei (14 april t/m 31 mei), juni (1 juni t/m 1 juli), juli (6 t/m 31 juli), augustus en september (attractievluchten zoals Ronde van België komen niet in aanmerking). Voor Nederland in de maanden mei (14 april t/m 31 mei waarbij vluchten voor 1 mei verder dan 250 km. bij snelheid ingestuurd mogen worden), juni/juli (tezamen voor een maand) en augustus/september (tezamen voor een maand). Voor Duitsland tellen de maanden mei (28 april t/m 31 mei) en augustus/september (tezamen voor een maand)..

De reeks halve fond:
wordt verspeeld met de eerste 3 getekende duiven op de vluchten van 250 tot 500 km. Voor België  tellen de maanden mei (vluchten voor 1 juni, verder dan 500 km., mogen bij halve fond ingestuurd worden), juni (1 juni t/m 1 juli), juli (6 t/m 31 juli) en augustus/september (waarbij provinciale “tussenvluchten” ongeacht de afstand tellen voor halve fond met 1e, 2e en 3e getekende). Voor Nederland de maanden mei, juni/juli (tezamen voor een maand) en augustus/september (tezamen voor een maand). Voor Duitsland tellen de maanden mei/juni (tezamen voor een maand en van 1 mei t/m 1 juli), juli (6 t/m 31 juli) en augustus/september (tezamen voor een maand).

De reeks fond:
wordt verspeeld met de eerste 2 getekende duiven op de vluchten vanaf 500 km. 
Voor België tellen de maanden juni (1 juni t/m 1 juli), juli (6-31juli) en augustus/september (tezamen voor een maand waarbij enkel de nationale vluchten 3/8 Perpignan, 4/8 Angouleme en Bourges, 11/8 Chateauroux, 25/8 Argenton en 8/9 Chateauroux tellen, uiteraard met 1e en 2e getekende maar ongeacht de afstand). Voor Nederland tellen de maanden juni (26 mei t/m 1 juli) en juli (6 juli t/m 5 augustus). Voor Duitsland tellen de maanden juni (1 juni t/m 1 juli) en juli (6 t/m 31 juli). Men mag in Duitsland vluchten tussen 400 en 500 km tellen voor halve fond (met 3 duiven) en fond (met 2 duiven), doch dezelfde vlucht op dezelfde dag mag slechts in één reeks ingestuurd worden.

Reglement

Alle Belgische, Nederlandse en Duitse duivenliefhebbers mogen zonder ook maar enige verplichting gratis deelnemen aan de "Gouden Duif 2018". Deze competitie omvat drie wedstrijden die een geheel vormen : De "Superstars van de maand", De "Superstars van het jaar" en de "Gouden Duif".
Zij loopt over de periode van april/mei t/m september 2018.
Er zal een afzonderlijk klassement worden opgemaakt voor België, Neder­land en Duitsland en dat voor de reeksen snelheid, halve fond en fond.

Komen in aanmerking :
Voor de snelheid : de vluchten van 40 tot 250 km. met een minimale deelname van 100 duiven en 15 liefhebbers en dat met de drie eerst getekende duiven.
Voor de halve fond : de vluchten van 250 km. tot 500 km. met een minimale deelname van 100 duiven en 15 liefhebbers en dat met de drie eerst getekende duiven.
Voor de fond : vanaf 500 km. Minimale deelname 100 duiven en 15 liefhebbers en dat met de twee eerst getekende duiven. 

P.S. De prijzen dienen behaald te worden op berekening 1 per 4. Bij een deelna­me van 100 duiven komen de eerste 25 in aanmerking en dat alleen bij ingerichte vluchten op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.
Als vluchtdatum voor de competitie geldt de datum van het vluchtprogramma.
Maandelijks zal in "De Duif" de uitslag verschijnen van de "Superstars van de maand".

Alle geklasseerden (20 – 15 – 7 voor B, NL en D) dienen binnen 10 dagen na publicatie van deze maanduitslagen een kopie van hun uitslag(en) in te zenden of te mailen.

Het in te vullen deelnemingsformulier zal geregeld in "De Duif" ver­schijnen. Alleen deze formulieren zijn geldig. 
Telefonisch en per e-mail doorgegeven uitslagen komen niet in aanmerking. 
Voor abonnees is het ook mogelijk om hun inzending online (via www.deduif.be) te doen.

Per maand en per reeks worden 10, 7 en 5 waardevolle naturaprijzen toege­kend voor respectievelijk de reeksen België, Nederland en Duitsland.
In iedere reeks zullen voor België aan de eerste 20, voor Nederland aan de eerste 15, en voor Duitsland aan de eerste 7 punten toegekend worden. Punten die tellen voor het eindklassement "Gouden Duif" en "Superstar van het jaar" ! 

"Superstars van het jaar" worden de liefhebbers die in de afzonderlijke reeksen : snelheid, halve fond en fond de meeste en beste vermeldingen behaalden over de verschillende maanden. Bij eventuele gelijkheid zal deze met het beste coëfficiënt winnaar worden (zo nodig gemiddeld per duif). Zowel België, Nederland als Duitsland krijgen hun "Superstar van het jaar" in snelheid, halve fond en fond.
Tot "winnaar van de Gouden Duif 2018" wordt uitgeroepen de liefhebber van zowel België, Nederland als Duitsland, die over de wedstrijdperiode de meeste vermeldingen behaalde in de gezamenlijke reeksen snelheid, halve fond en fond. 

LET OP : Voor België tellen er maximaal 3 vermeldingen per reeks (snelheid, halve fond, fond) voor het algemeen klassement Gouden Duif. Voor de superstar-titels geldt deze beperking uiteraard niet.

De behaalde uitslagen mogen van oude, jaarse of jonge duiven zijn. Wel dient in minstens twee diverse reeksen, waartoe in ieder geval snelheid of halve fond behoort, een vermelding behaald om winnaar van de "Gouden Duif 2018" te worden of om hierin geklasseerd te worden. Bij eventueel gelijk eindigen zal de deelnemer met het beste coëfficiënt (zo nodig gemiddeld per duif) winnaar worden.
Wanneer meerdere duiven van dezelfde liefhebber ex aequo worden gerangschikt schuiven de volgende in aanmerking komende duiven een plaats op (bijv. 1-1-6 wordt 1-2-6).
Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de beslissingen genomen door de inrichters. 

Indien er door omstandigheden niet genoeg inzendingen zijn in een bepaalde (maand)reeks, kan de inrichter deze reeks schrappen of samenvoegen met een andere reeks.

Iedere deelnemer is door het inzenden van zijn Gouden Duif‑uit­slagen automatisch deelnemer aan een gratis tombola op de "Gouden Duif"‑v­iering.
Het deelnameformulier dient volgens poststempel te zijn verzonden voor de 25e van de maand volgend op de maand waarop de desbetreffende uitslag betrekking heeft. Met nadien ingestuurde uitslagen kan geen rekening worden gehouden.

Internationale Zware Fondcompetitie Gouden Duif

Sportblad "De Duif" richt eveneens een internationale competitie op de fond in VOOR VLUCHTEN VERDER DAN 750 km. Deze competitie vindt plaats los van de bestaande Gouden Duif‑competitie.
De competitie staat open voor iedere Belgische, Nederlandse en Duitse liefhebber die in regel is met zijn nationale bond.
Zij behelst de vluch­ten van 750 km. en verder waaraan minimaal 500 duiven hebben deelgenomen. Voor België mag men uitsluitend provinciale/zonale/nationale/internationale uitslagen gebruiken. Voor Nederland kan men uitsluitend de internationale, nationale/sectorale of NPO/Afdelings-uitslagen gebruiken. Voor Duitsland gelden de internationale, nationale en zonale uitslagen.

Uitslagen van samenspelen e.d. worden niet geaccepteerd.

Voor 1 november 2018 dient men de 3 beste resultaten in te sturen, behaald op bedoelde vluchten met de 1e getekende + de 1e geklokte (van de 2e t/m. 6e get. van de intekenlijst c.q. poulebrief).

LET OP : de totale afstand van de 3 vluchten samen moet minimaal 2500 km. bedragen!
Klassering vindt plaats aan de hand van de behaalde coëfficiënten (prijs x 100 : aantal deelnemende duiven). Er zal één klassement worden opgemaakt met waardevolle prijzen voor de nummers 1 t/m 20. Het deelnameformulier verschijnt t.z.t. in “De Duif”.

Gouden Duif Junior

Ook voor de jeugd is er een Gouden Duif‑competitie. Hieraan kunnen deelnemen de liefhebbers die op 1 januari 2018 nog geen 21 jaar oud waren. Zij moeten lid zijn van de K.B.D.B. met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven, of lid zijn van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, of de Duitse Bond, en over een afzonderlijke hoklijst be­schikken. Voorts moeten ze op eigen naam spelen (dus niet in tandem c.q. combinatie met oudere personen).
Er wordt een rangschikking opgemaakt op seizoen‑ of jaarbasis.
Er zijn drie reeksen te weten snelheid (40 tot 250 km.), halve fond (250 tot 500 km.) en fond (verder dan 500 km.).

De kandidaten voor “Gouden Duif Junior” moeten drie resultaten insturen, behaald in minstens twee verschillende categorieën. Per weekend komt per categorie slechts één resultaat in aanmerking.

Voor snelheid en halve fond tellen de drie eerst geklokte duiven en voor de reeks fond de twee eerst geklokte duiven; telkens van de eerste 10 van de poulebrief. Indien men ervoor kiest om twee fonduitslagen in te sturen, moet men voor de tweede uitslag 3 duiven opgeven. Indien men ervoor kiest om 3 uitslagen van vitesse/halve fond te gebruiken, moet dit telkens met 3 duiven zijn.
Voor de reeks junior hoeft men dus niet de drie of twee eerst getekende duiven op te geven (mag uiteraard) maar de drie of twee eerst geklokte duiven op de uitslag. En dat van de eerste 10 v.d. poulebrief.

In de loop van de maand oktober zal voor de reeks junior een speciaal deelnameformulier verschijnen in Sportblad “De Duif”.
Het prijzenpakket voor de Gouden Duif Junior is eveneens schitterend (elke inzender wint prijs).
Junioren die er de voorkeur aan geven deel te nemen in de algemene “Gouden Duif”‑Competitie kunnen niet meer deelnemen aan de “Gouden Duif Junior”; inzending voor de algemene “Gouden Duif”‑Competitie betekent automatisch dat men niet meer voor klassering in de “Gouden Duif Junior” in aanmerking komt.

Junioren die reeds 2x de Gouden Duif Junior competitie wisten te winnen, dienen vanaf het jaar na de tweede overwinning, verplicht in te sturen bij de algemene Gouden Duif-competitie. 

Wettkampfbestimmungen Deutschland

Der Wettbewerb um die "Goldene Taube 2018" besteht aus drei Einzelwettkämpfen, von denen sich die Besten dann für die "Goldene Taube" qualifizieren. 
1. Superstar des Monats
2. Superstar des Jahres
3. Die Goldene Taube 2018
Der Wettbewerb wird auf den Flügen, die in der Zeit vom 28. April bis zum 10. September 2018 stattfinden, ausgetragen. 
Für Belgien, die Niederlande und Deutschland werden jeweils gesonderte Wertungslisten aufgestellt, und zwar für:
a) Kurzstreckenflüge
b) Mittelstreckenflüge
c) Weitstreckenflüge

Kurzstreckenflüge:
Flüge von 60 km bis 250 km in den Monaten Mai (28. April bis 30. Mai) und August/September (2 Monate zusammen).
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100. 
Mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 3 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet. Im Monat August/September werden die 3 schnellsten aus 6 vorbenannten Jungtauben für die Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Verbands- und Regionalverbands-Ebene für die Kurzstrecke gewertet.  

Mittelstreckenflüge:
Flüge von 250 km bis 500 km in den Monaten Mai/Juni (2 Monate zusammen von 1. Mai bis 1. Juli), Juli (6-31. Juli) und August/September (2 Monate zusammen). 
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100. 
Mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 3 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet. Im Monat August/September werden die 3 schnellsten aus 6 vorbenannten Jungtauben für die Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Verbands- und Regionalverbands-Ebene für die Mittelstrecke gewertet. 

Weitstreckenflüge:
Flüge ab 500 km in den Monaten Juni (1. Juni bis 1. Juli) und Juli (6. Juli bis 31. Juli). 
Da es in Deutschland jedoch nur noch wenige Flüge von mehr als 500 km gibt, dürfen Flüge zwischen 400 und 500 km für die Mittelstrecke (mit 3 Tauben) ODER Weitstrecke (mit 2 Tauben) gemeldet werden. Es darf jedoch derselbe Flug am selben Tag nur ein Mal in einer Kategorie gemeldet werden. 
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100. 
Mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 2 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet.

Die Preise müssen im Verhältnis 1 : 4 berechnet sein. Bei einer Teilnehmerzahl von 100 Tauben sind die ersten 25 Tauben preisberechtigt, und zwar nur auf Flügen, die an Samstagen, Sonntagen oder offiziellen Feiertagen veranstaltet werden. Als Datum des Preisfluges gilt das Datum des Reiseprogrammes.
Als Entfernung gilt die Schlagvermessung des Teilnehmers.
Sind mehrere Tauben aufgrund der Fluggeschwindigkeit oder Ankunftszeit auf denselben Platz gesetzt worden, so werden die betreffenden Tauben in der Rangfolge durchnummeriert (z.B. aus 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 6 wird 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs "Taube des Monats" werden jeden Monat im Taubensportblatt "De Duif" veröffentlicht. 

Für die Wertung können nur Teilnehmer berücksichtigt werden, die das Teilnahmeformular ordnungsgemäß ausgefüllt und vor dem 25. (Poststempel) des auf den Wettkampfmonat folgenden Monats an die angegebene Adresse eingeschickt haben. 

Teilnahmeformulare werden regelmäßig im Taubensportblatt "De Duif" abgedruckt. 
Nur diese Originalformulare sind gültig. Fotokopien oder Ähnliches werden nicht gewertet. Auch telefonisch durchgegebene Ergebnisse können nicht berücksichtigt werden. 

Bei Flugergebnissen, die für mehrere Wertungen infrage kommen, entscheidet der Teilnehmer, in welcher Kategorie er sie melden will. 
Sollten aufgrund besonderer Umstände nicht genug Meldungen für eine bestimmte Kategorie (Monat ) eingesandt worden sein, kann der Veranstalter diese Kategorie streichen oder mit einer anderen Kategorie zusammenfügen.
Superstar des Jahres werden die Züchter, die in den einzelnen Kategorien (Kurz-, Mittel- und Weitstrecke) während der gesamten Laufzeit des Wettbewerbs die meisten und auch besten Ergebnisse (d.h. Wertungen) erzielt haben. Haben mehrere Bewerber dieselbe Anzahl von Wertungen erzielt, gewinnt der Bewerber mit dem besten Koeffizienten. Jedes Land, sowohl Belgien, als auch die Niederlande und Deutschland wird seinen "Superstar des Jahres 2018" auf der Kurz-, Mittel- und Weitstrecke haben. Gewinner der "Goldenen Taube 2018" wird der Züchter – jeweils für Belgien, die Niederlande und Deutschland - der im Zeitraum vom 28. April bis zum 10. September 2018 die meisten Auszeichnungen in den Kategorien Kurz-, Mittel- und Weitstrecke gewonnen hat. Bedingung ist allerdings, dass in mindestens zwei der drei Kategorien eine Auszeichnung gewonnen wurde. Die Preise können von alten, jährigen oder jungen Tauben geflogen worden sein.

Durch die Einsendung seines Teilnahmeformulars erkennt jeder Teilnehmer die Bedingungen und Entscheidungen des Veranstalters an. 
Darüber hinaus nimmt jeder Teilnehmer durch die Einsendung seines Teilnahmeformulars automatisch an einer Tombola teil, die während des Festes anlässlich der Verleihung der "Goldenen Taube 2018" stattfindet. 

UK & REPUBLIC OF IRELAND

Competitie voor Engeland en Ierland:
Het reglement voor de Gouden Duif UK en Ierland zal in een van onze volgende nummers gepubliceerd worden.

Belangrijk om te weten !

  • Iedere duivenliefhebber woonachtig in België, Nederland of Duits­land die bij de officiële organisatie van zijn land aangesloten is en daar speelgerechtigd is, kan zonder enige verplichting deelnemen aan de "Gouden Duif"‑Competitie. Indien men speelt in een ander land als waar men woont, kan men deelnemen in het land waar men speelt mits gelegen binnen het werkgebied.
  • Per maand, per reeks en per land worden er naast de klassementspunten waardevolle trofeeën toegekend. In België winnen de eerste 10 geklas­seerden een trofee, in Nederland de eerste 7 en in Duitsland de eerste 5.
  • Na publicatie van betreffende maandklassementen dienen alle geklasseerden (klassementspunten) binnen 10 dagen een kopie van hun uitslag op te sturen naar “De Duif”, Langestraat 95/3, 2240 Zandhoven België of te mailen naar deduif@deduif.be.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.