Reglement Gouden Duif 2020

 • Maandelijks terugkerende kansen in SUPERSTARS VAN DE MAAND
 • SUPERSTARS VAN HET JAAR in de reeksen snelheid, halve fond en fond
 • GOUDEN DUIF-WINNAARS
 • INTERNATIONALE ZWARE FOND-COMPETITIE GOUDEN DUIF
 • En speciaal voor de jeugd GOUDEN DUIF JUNIOR

De Gouden Duif-competitie wordt verspeeld met afzonderlijke rangschikkingen per land.

REGLEMENT

Alle Belgische, Nederlandse en Duitse duivenliefhebbers die bij de officiële organisatie van hun land zijn aangesloten en daar speelgerechtigd zijn, kunnen zonder enige verplichting deelnemen aan de “Gouden Duif”‑Competitie. Indien men speelt in een ander land als waar men woont, kan men deelnemen in het land waar men speelt mits gelegen binnen het werkgebied.
Deze competitie omvat drie wedstrijden die een geheel vormen: De “Superstars van de Maand”, de “Superstars van het Jaar” en de “Gouden Duif”. Zij loopt over de periode van 13 juni t/m september 2020 (voor Duitsland 23 mei t/m 20 september).
Er zal een afzonderlijk klassement worden opgemaakt voor België, Neder­land en Duitsland en dat voor de reeksen snelheid, halve fond en fond.

 • Voor de Gouden Duif Verenigd Koninkrijk en Ierland geldt een apart reglement dat elders in deze krant gepubliceerd wordt.
 • Iedere deelnemer is door het inzenden van zijn Gouden Duif‑uit­slagen automatisch deelnemer aan een gratis tombola op de Gouden Duif‑v­iering.
 • Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de beslissingen genomen door de inrichters. 
 • Mochten de maatregelen i.v.m. corona de komende maanden nog wijzigen, is aanpassing van ons Gouden Duif-reglement niet uitgesloten.
 • De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de “Dag van de Gouden Duif” op 20 februari 2021 te Broechem (onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen).
 • Deelnameformulieren worden regelmatig afgedrukt in Sportblad “De Duif”.
 • Alle deelnameformulieren dienen volgens poststempel te zijn verzonden uiterlijk op de op het betreffende formulier genoemde datum. Met nadien ingestuurde uitslagen kan geen rekening worden gehouden. Voor abonnees is het ook mogelijk om hun inzending online (via www.deduif.be) te doen. Telefonisch en per e-mail doorgegeven uitslagen komen niet in aanmerking.

Voor meer inlichtingen kan men steeds terecht bij Rik Hermans: tel. 0032-498-505737, rik@deduif.be of Mike Verbruggen: mike@deduif.be.

In iedere reeks zullen voor België aan de eerste 20, voor Nederland aan de eerste 15, en voor Duitsland aan de eerste 7 geklasseerden punten toegekend worden. Iedere uitslag waarmee punten behaald worden telt als 1 vermelding. Deze vermeldingen en punten tellen voor het eindklassement van de “Gouden Duif” en “Superstar van het Jaar”!

De reeks snelheid

wordt verspeeld met de eerste 3 getekende duiven op de vluchten van 60 tot 250 km. (voor Nederland vluchten tot 300 km.).
Voor België in de maanden juni (13 juni t/m 30 juni), juli, augustus en september (attractievluchten zoals Ronde van België komen niet in aanmerking).
Voor Nederland in de maanden juni/juli (13 juni t/m 31 juli tezamen voor een maand) en augustus/september (tezamen voor een maand).
Voor Duitsland tellen de maanden mei/juni (tezamen voor een maand, 23 mei t/m 30 juni) en augustus/september (t/m 20 september, tezamen voor een maand).

De reeks halve fond

wordt verspeeld met de eerste 3 getekende duiven op de vluchten van 250 tot 500 km. (voor Nederland vluchten van 300 tot 500 km. en voor Duitsland vluchten van 250 tot 450 km.).
Voor België tellen de maanden juni (vanaf 13 juni, vluchten voor 1 juli verder dan 500 km. mogen bij halve fond ingestuurd worden met 1e, 2e en 3e get.), juli en augustus/september (tezamen voor een maand, waarbij provinciale “tussenvluchten” ongeacht de afstand tellen voor halve fond met 1e, 2e en 3e getekende).
Voor Nederland de maanden juni/juli (van 13 juni t/m 31 juli, tezamen voor een maand) en augustus/september (tezamen voor een maand).
Voor Duitsland tellen de maanden juni, juli en augustus/september (t/m 20 september tezamen voor een maand). 

De reeks fond

wordt verspeeld met de eerste 2 getekende duiven op de vluchten vanaf 500 km (voor Duitsland vluchten vanaf 450 km). 
Voor België tellen de maanden juli en augustus/september (tezamen voor een maand waarbij enkel de nationale vluchten tellen, uiteraard met 1e en 2e getekende maar ongeacht de afstand).
Voor Nederland tellen de maanden juli en augustus. Vluchten met een dagfondcode (E) waarvan de afstand geen 500 km is, tellen toch voor de categorie fond indien de minimumafstand 450 km. bedraagt voor de kortste afstand in het betreffende spelverband.
Voor Duitsland tellen de maanden juni en juli (1 juli t/m 3 augustus).

Voor alle reeksen geldt:

 • Vluchten dienen een minimale deelname te hebben van 100 duiven en 15 liefhebbers.
 • Als vluchtdatum voor de competitie geldt de datum van het vluchtprogramma.
 • De ingestuurde uitslagen mogen van oude, jaarse of jonge duiven zijn.
 • Wanneer meerdere duiven van dezelfde liefhebber ex aequo worden gerangschikt schuiven de volgende in aanmerking komende duiven een plaats op (bv. 1-1-6 wordt 1-2-6).
 • De prijzen dienen behaald te worden op berekening 1 per 4 (bijvoorbeeld: bij een deelna­me van 100 duiven komen de eerste 25 in aanmerking) en dat alleen bij ingerichte vluchten op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.
 • Per maand en per reeks wordt per liefhebber slechts één uitslag geklasseerd. Indien u meerdere resultaten instuurt wordt de beste gebruikt.
 • Indien er door omstandigheden niet genoeg inzendingen zijn in een bepaalde (maand)reeks, kan de inrichter deze reeks schrappen of samenvoegen met een andere reeks.

“Superstar van de Maand”

worden de liefhebbers die bovenaan eindigden in de afzonderlijke maandklassementen van alle reeksen (snelheid, halve fond en fond) van zowel België, Nederland als Duitsland.
Per maand en per reeks worden 10, 7 en 5 waardevolle trofeeën toege­kend aan respectievelijk België, Nederland en Duitsland.

Maandelijks zal in “De Duif” de uitslag verschijnen van de Superstars van de Maand.
Alle geklasseerden (plaatsen 1 t/m 20 voor België, 1 t/m 15 voor Nederland, 1 t/m 7 voor Duitsland) dienen binnen 10 dagen na publicatie van deze maanduitslagen een kopie van hun uitslag(en) op te sturen naar “De Duif”, Langestraat 95/3, 2240 Zandhoven België of te mailen naar mike@deduif.be.

“Superstar van het Jaar”

worden de liefhebbers die in de afzonderlijke reeksen (snelheid, halve fond en fond) de meeste vermeldingen behaalden over de verschillende maanden en dit voor zowel België, Nederland als Duitsland.
Indien men meer dan 1 vermelding behaalt, wint men hiervoor één gecombineerde trofee.
Bij eventueel gelijk eindigen wint de deelnemer met de meeste punten. Bij gelijk aantal punten wint de deelnemer met het beste coëfficiënt (zo nodig gemiddeld per duif).

“Winnaar van de Gouden Duif”

worden de liefhebbers die over de gehele wedstrijdperiode de meeste vermeldingen behaalden in de gezamenlijke reeksen snelheid, halve fond en fond en dit voor zowel België, Nederland als Duitsland.
Voor dit klassement wordt een top 3 opgesteld: Gouden Duif, 1e opvolger/Zilveren Duif en 2e opvolger/Bronzen Duif.
Er dient in minstens twee verschillende reeksen een vermelding behaald te worden om winnaar van de Gouden Duif te worden of om hiervoor geklasseerd te worden. 
LET OP: Voor België tellen er maximaal 3 vermeldingen per reeks (snelheid, halve fond, fond) voor het algemeen klassement Gouden Duif. Indien een deelnemer meer vermeldingen heeft, tellen de drie vermeldingen met het meeste aantal punten. (Voor de Superstartitels geldt deze beperking uiteraard niet).
Bij eventueel gelijk eindigen wint de deelnemer met de meeste punten. Bij gelijk aantal punten wint de deelnemer met het beste coëfficiënt (zo nodig gemiddeld per duif).


Internationale Zware Fondcompetitie Gouden Duif

Sportblad “De Duif” richt eveneens een internationale competitie op de fond in voor vluchten verder dan 750 km. Deze competitie vindt plaats los van de algemene Gouden Duif‑competitie.
De competitie staat open voor iedere Belgische, Nederlandse en Duitse liefhebber die in regel is met zijn nationale bond. Zij behelst de vluch­ten van 750 km. en verder waaraan minimaal 500 duiven hebben deelgenomen. De totale afstand van de 3 vluchten samen moet minimaal 2500 km. bedragen!

 • Voor België mag men uitsluitend provinciale/zonale/nationale/internationale uitslagen gebruiken. Voor Nederland kan men uitsluitend de internationale, nationale/sectorale of NPO-/Afdelingsuitslagen gebruiken. Voor Duitsland gelden de internationale, nationale en zonale uitslagen. Uitslagen van samenspelen e.d. worden niet geaccepteerd. 
 • Enkel algemene uitslagen (dus geen dubbelingen voor duivinnen) komen in aanmerking.
 • Men dient de 3 beste resultaten in te sturen, behaald op bedoelde vluchten, met de 1e getekende + de 1e geklokte van de 2e t/m. 6e get. van de intekenlijst c.q. poulebrief.
 • Klassering vindt plaats aan de hand van de behaalde coëfficiënten (prijs x 100 : aantal deelnemende duiven). Er wordt één klassement opgemaakt met waardevolle prijzen voor de plaatsen 1 t/m 20.
 • Het in te vullen deelnameformulier zal t.z.t. in “De Duif” ver­schijnen. 

Gouden Duif Junior

Ook voor de jeugd is er een Gouden Duif‑competitie. Hieraan kunnen deelnemen de liefhebbers die op 1 januari 2020 nog geen 21 jaar oud waren. Zij moeten lid zijn van de K.B.D.B. met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven, of lid zijn van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie of de Duitse Bond, en over een afzonderlijke hoklijst be­schikken. Voorts moeten ze op eigen naam spelen (dus niet in tandem c.q. combinatie met oudere personen).

Er zijn drie reeksen, te weten snelheid (60 tot 250 km.), halve fond (250 tot 500 km.) en fond (verder dan 500 km.). De kandidaten voor Gouden Duif Junior moeten drie resultaten insturen, behaald in minstens twee verschillende categorieën. Per weekend komt per categorie slechts één resultaat in aanmerking.
Voor snelheid en halve fond tellen de drie eerst geklokte duiven en voor de reeks fond de twee eerst geklokte duiven; telkens van de eerste 10 van de poulebrief.
Indien men ervoor kiest om twee fonduitslagen in te sturen, moet men voor de tweede uitslag 3 duiven opgeven. Indien men ervoor kiest om 3 uitslagen van vitesse/halve fond te gebruiken, moet dit telkens met 3 duiven zijn.
Voor de reeks junior hoeft men dus niet de drie of twee eerst getekende duiven op te geven maar de drie of twee eerst geklokte duiven op de uitslag en dat van de eerste 10 v.d. poulebrief.
Er wordt een rangschikking opgemaakt op seizoensbasis.
In de loop van de maand oktober zal voor de reeks junior een speciaal deelnameformulier verschijnen in Sportblad “De Duif”.
Het prijzenpakket voor de Gouden Duif Junior is eveneens schitterend: elke inzender wint prijs!
Junioren die er de voorkeur aan geven deel te nemen in de algemene Gouden Duif‑competitie kunnen niet meer deelnemen aan de Gouden Duif Junior; inzending voor de algemene Gouden Duif‑competitie betekent automatisch dat men niet meer voor klassering in de Gouden Duif Junior in aanmerking komt.
Junioren die 2x de Gouden Duif Junior-competitie wisten te winnen, dienen vanaf het jaar na de tweede overwinning verplicht in te sturen bij de algemene Gouden Duif-competitie.


Die Goldene Taube 2020

 • Jeden Monat gibt es die Chance, SUPERSTAR DES MONATS zu werden.
 • SUPERSTAR DES JAHRES in den Kategorien Kurzstrecke, Mittelstrecke und Weitstrecke
 • NATIONALER GEWINNER DER GOLDENEN TAUBE 
 • INTERNATIONALER WEITSTRECKEN-WETTBEWERB GOLDENE TAUBE
 • Und speziell für Jugendliche: GOUDEN DUIF JUNIOR

DER WETTBEWERB UM DIE GOLDENE TAUBE WIRD MIT RANGLISTEN FÜR DIE EINZELNEN LÄNDER AUSGETRAGEN (Belgien, Niederlande, Deutschland).

Wettkampfbestimmungen Deutschland
 Der Wettbewerb um die “Goldene Taube 2020” besteht aus drei Einzelwettkämpfen, von denen sich die Besten dann für die “Goldene Taube” qualifizieren: Superstar des Monats, 2. Superstar des Jahres, 3. Die Goldene Taube 2020.
Der Wettbewerb wird in Deutschland auf den Flügen, die in der Zeit vom 23. Mai bis zum 20. September 2020 stattfinden, ausgetragen. 
Für Belgien, die Niederlande und Deutschland werden jeweils gesonderte Wertungslisten aufgestellt, und zwar für a) Kurzstreckenflüge, b) Mittelstreckenflüge, c) Weitstreckenflüge.

Kurzstreckenflüge:
Flüge von 60 km bis 250 km in den Monaten Mai/Juni (2 Monate zusammen) und August/September (2 Monate zusammen).
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100, mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 3 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet. Im Monat August/September werden die 3 schnellsten aus 6 vorbenannten Jungtauben für die Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Verbands- und Regionalverbands-Ebene für die Kurzstrecke gewertet. 

Mittelstreckenflüge:
Flüge von 250 km bis 450 km in den Monaten Juni, Juli und August/September (2 Monate zusammen). 
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100, mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 3 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet. Im Monat August/September werden die 3 schnellsten aus 6 vorbenannten Jungtauben für die Verbands-Jungtauben-Meisterschaft auf Verbands- und Regionalverbands-Ebene für die Mittelstrecke gewertet. 

Weitstreckenflüge:
Flüge ab 450 km in den Monaten Juni und Juli (einschließlich 3. August). 
Mindestzahl der teilnehmenden Tauben: 100, mindestzahl der teilnehmenden Schläge: 15.
Die 2 schnellsten aus den 6 für die RV-Meisterschaft des Verbandes vorbenannten Tauben werden gewertet.

Die Preise müssen im Verhältnis 1: 4 berechnet sein. Bei einer Teilnehmerzahl von 100 Tauben sind die ersten 25 Tauben preisberechtigt, und zwar nur auf Flügen, die an Samstagen, Sonntagen oder offiziellen Feiertagen veranstaltet werden, es sei denn, dass der Flugtag offiziell vom Veranstalter verschoben wurde. Als Datum des Preisfluges gilt das Datum des Reiseprogrammes. 
Als Entfernung gilt die Schlagvermessung des Teilnehmers. 
Sind mehrere Tauben aufgrund der Fluggeschwindigkeit oder Ankunftszeit auf denselben Platz gesetzt worden, so werden die betreffenden Tauben in der Rangfolge durchnummeriert (z.B. aus 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 6 wird 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Die Ergebnisse des Wettbewerbs “Superstar des Monats” werden jeden Monat im Taubensportblatt “De Duif” veröffentlicht. 
Teilnahmeformulare werden regelmäßig im Taubensportblatt “De Duif” abgedruckt. 
Alle Teilnahmeformulare müssen spätestens zu dem auf dem entsprechenden Formular angegebenen Datum per Poststempel versandt werden. Später eingereichte Ergebnisse können nicht berücksichtigt werden. Abonnenten können ihre Beiträge auch online (über www.deduif.be) einreichen. Per Telefon und E-Mail durchgegebene Ergebnisse sind nicht förderfähig. 
Bei Flugergebnissen, die für mehrere Wertungen infrage kommen, entscheidet der Teilnehmer, in welcher Kategorie er sie melden will. 
Sollten aufgrund besonderer Umstände nicht genug Meldungen für eine bestimmte Kategorie (Monat ) eingesandt worden sein, kann der Veranstalter diese Kategorie streichen oder mit einer anderen Kategorie zusammenfügen.
Superstar des Jahres werden die Züchter, die in den einzelnen Kategorien (Kurz-, Mittel- und Weitstrecke) während der gesamten Laufzeit des Wettbewerbs die meisten und auch besten Ergebnisse (d.h. Wertungen) erzielt haben. Haben mehrere Bewerber dieselbe Anzahl von Wertungen erzielt, gewinnt der Bewerber mit dem besten Koeffizienten. Jedes Land, sowohl Belgien, als auch die Niederlande und Deutschland wird seinen “Superstar des Jahres 2020” auf der Kurz-, Mittel- und Weitstrecke haben. Gewinner der “Goldenen Taube 2020” wird der Züchter – jeweils für Belgien, die Niederlande und Deutschland - der im Zeitraum vom 23. Mai bis zum 20. September 2020 die meisten Auszeichnungen in den Kategorien Kurz-, Mittel- und Weitstrecke gewonnen hat. Bedingung ist allerdings, dass in mindestens zwei der drei Kategorien eine Auszeichnung gewonnen wurde. Die Preise können von alten, jährigen oder jungen Tauben geflogen worden sein.
Durch die Einsendung seines Teilnahmeformulars erkennt jeder Teilnehmer die Bedingungen und Entscheidungen des Veranstalters an. 
Darüber hinaus nimmt jeder Teilnehmer durch die Einsendung seines Teilnahmeformulars automatisch an einer Tombola teil, die während des Festes anlässlich der Verleihung der “Goldenen Taube 2020” stattfindet. 


United Kingdom & Republic of Ireland

Rules of Competition:

1) The competition is open to all fanciers within the United Kingdom and the Republic of Ireland.
2) The competition will be called the UK & RoI Golden Duif and is run by De Duif Magazine, Belgium. The winner will be called “De Duif UK & RoI General Champion”.
3) Competitors must submit 5 results to qualify for the competition; all results must be obtained in a bona fide organisation and in a licensed race.
4) Competitors must submit a single result in each of the categories, 1, 2, 3, 4 and 5.
Categories are as follows:

 1. Old Birds between 60 to 225 miles (result required).
 2. Old Birds between 225 to 425 miles (Single result required).
 3. Old Birds greater than 425 miles (Single result required).
 4. Young Birds between 60 miles and 175 miles (Single result required).
 5. Young Birds greater than 175 miles (Single result required).

5) “Young Bird” will be any bird bearing a ring of the year the competition is run.
6) A minimum of 100 pigeons entered by 10 different fanciers must be competing in each qualifying performance.
7) All results must be submitted on an official entry form; for each result, the following information must be provided:

 • Date of Race
 • Race Point
 • Organisation
 • Distance
 • Position Won
 • Number of birds competing
 • Number of birds sent by the fancier

The Entry Form must be accompanied by an official certified copy of each race result and an entry or clocking sheet to verify the number of birds sent by competing fancier along with contact details of officials of the organising body for verification purposes.
8) Entries must be received (to Stuart Wilcox) by the 30th of November in that competing year.
All results must be obtained within the period 1st June 2020 and September 30th 2020 inclusive.
9) All results will be checked by the competition organisers.
10) For each result a co-efficient will be calculated; this co-efficient will then be multiplied by the number of birds sent in that race by the Competitor, the five scores will be added up and the winner will be the entry with the lowest score.
11) There will be trophies for the General Champion, Runner Up and Third Prize, these awards will be presented at the Golden Duif Awards Ceremony in Antwerp Belgium in February 2021.
12) The top ten competitors in the 2020 competition will be recognised during a ceremony at the Savoy Hotel, Blackpool on Saturday the 16th of January 2021 at 19:00 hrs.
13) Competitors may choose the result that gives them the best co-efficient within a race, i.e. Club, Fed, Combine etc. 

General Rules:
a) All results must be obtained with pigeons registered to the competing fancier.
b) All results must be final; no provisional results are permitted and must be flown under the rules of a recognised organisation.
c) The result of the Golden Duif UK & RoI will be published in the British Homing World, Racing Pigeon Magazine, De Duif weekly and on the website of De Duif magazine.
d) Any Appeals to the result must be received within 21 days of the published result, appeals sent to:
Stuart Wilcox,
4 Denston Walk, Bishopsworth,
Bristol, BS13 7LL
e) Appeals will be dealt within 30 days by the organising committee; the committee is Rik and Jan Hermans, Stuart Wilcox, Peter Fox and the committee’s decision will be deemed final.
f) Competitors are responsible for filling in the entry form correctly and providing copies of race results, entry sheets, ETS clocking sheets and contact details of race organisers. Incomplete/incorrect entries will be removed from the competition.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.