Voorjaarsbeurs Houten (NL) op 3 en 4 maart

 3 en 4 maart 2018

Click here for English version.

Populaire Voorjaarsbeurs in Houten-NL
Toonaangevend evenement voor de Europese duivensport

Op 3 en 4 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe seizoen willen meemaken. Om mee te gaan met de trends en de laatste ontwikkelingen heeft een dergelijk evenement met 10.000 m² vloeroppervlak een aanzienlijke voorbereidingstijd, dat nu zijn voltooiing nadert. De organisatie meldt een groeiende interesse bij de eenhoksvluchten en bij sterk spelende liefhebbers. Die laatste groep verkoopt hun eerste of soms al tweede ronde jongen. Exposanten die hun eerste ronde ter verkoop aanbieden koppelen meestal zo rondom de jaarwisseling en hebben de duiven in deze periode op eieren. Ook voor hen is er een aanzienlijke voorbereidingstijd om aan een dergelijk evenement deel te nemen. 

De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn daarmee al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. Voor deze 23e editie voorspelt de organisatie een groei van 10% van het aantal exposanten. Om al deze groei te kunnen bijbenen zijn er wat gangpaden ingekort en is het kleine terras in hal 1 opgeofferd. Zitplaats is er sowieso voldoende in Houten, want op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

First full service event in the world

Verleden jaar heeft de organisatie wereldkundig gemaakt dat dit het eerste evenement ter wereld is waar aangekochte duiven door aanwezige exposanten getransporteerd kunnen worden naar het adres van de koper. De meeste duiven transporteurs zijn dan ook aanwezig tijdens de Voorjaarsbeurs om naar alle hoeken van Europa duiven te transporteren en zelfs wereldwijd per vliegtuig. De tendens is verleden jaar gezet, exposanten en bezoekers zullen de komende jaren zien dat meer en meer bezoekers per vliegtuig zullen afreizen naar Houten. Hiermee zal het grootste Voorjaarsevenement van Europa weer nieuwe doelgroepen aanspreken en zal het evenement nog meer een internationaal karakter krijgen.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen.

Potentiële bezoekers die een busreis organiseren of liefhebbers die kennissen per vliegtuig verwachten raden wij aan per e-mail contact op te nemen met de organisatie. Met hun jarenlange ervaring hebben zij tal van tips die men graag met u wil delen. Het email adres is: info@proffsport.nl

De beursplattegrond 2018 met de imposante lijst van exposanten wordt begin februari vrijgegeven. Dan wordt u via deze website verder geïnformeerd. Noteer in ieder geval de datum van 3 & 4 maart alvast in uw agenda!

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl


 3rd and 4th of March 2018Popular Spring Exchange in Houten-NL
The leading event for the European pigeon sport

On March 3rd and 4th the organisation will open their doors for the many thousands of visitors who all want to join the initial starting shot of the coming season. To join the latest trends and developments an event of this scale with 10,000 square meter floor surface needs a considerable preparation time, which is now nearing its completion. The organization reports a growing interest of exhibitors from one loft races and strong fanciers. The last group sells their first or sometimes second round youngsters. Exhibitors who offer their first round for sale usually pair up around the turn of the year and have the pigeons in this period on eggs. There is also a considerable preparation time for them to participate in such an event.

The registrations for Europe's biggest event in the spring are already in full swing for several months. With a few free places to go, the complex of Expo Houten is full to the brim. For this 23rd edition the organization predicts a growth of 10% of the number of exhibitors. In order to keep up with all this growth, some corridors have been shortened and the small terrace in hall 1 has been sacrificed. Seating places are sufficient in Expo Houten anyway, because on the large terraces in hall 2 and 3 and in the cozy café and restaurant some 700 visitors can stretch their legs.

First full service event in the world

Last year the organization made it known that this is the first event in the world where purchased pigeons can be transported by exhibitors present at the exhibition. Purchased birds are easily delivered to the address of the buyer. Most pigeon transporters and even quarantine companies are present during the Spring Exchange to transport pigeons to all corners of Europe and even worldwide by plane. The trend is set last year, exhibitors and visitors will see in the coming years that more and more visitors will travel to Houten by plane. With this, the largest Spring Event in Europe will appeal to new target groups and the event will become even more international. Especially for UK and Irish fanciers, a trade stand will be occupied by Walkers Euro Transport to deliver your purchased pigeons to your doorstep within no time!

More than 250 exhibitors are unique in Europe

To see everything in Houten, it is impossible to race across the exhibition floor. If you are planning a visit to the Spring Exchange, plan sufficient time. In more than 20 years organizer Pieter Kos has built an exhibition with name & fame, it is precisely this charisma that guarantees fine pigeon fun every year, but also renewed acquaintance with like-minded people. So, just enter the exhibitor’s stall and pick up info, that is, as already mentioned, the ultimate chance to get the best possible information and products for your pigeons as a fancier.

Potential visitors who organize a bus trip or enthusiasts fanciers who are planning a visit by plane, we recommend contacting the organization by e-mail. With their years of experience, they have many tips that they would like to share with you. The email address is: info@proffsport.nl

The exhibition plan 2018 with the impressive list of exhibitors will be released in early February. Also then you will be further informed via this website. Don’t forget; 
Make a note of the date of March 3 & 4 in your calendar!

More information can be found on www.proffsport.nl

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.