Petitie tegen buitensporige maatregelen voor verplaatsen duiven in Europa

Onderwerp: 

Racing Pigeon Partners

(For English version, see below)

TEKEN DE PETITIE HIER

Petitie: Buitensporige wetgeving voor het verplaatsen van sportduiven tussen Europese landen is nog steeds een probleem

Ondanks de recent tot stand gekomen uitzondering voor wedstrijden en trainingsvluchten hangt de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving (ook gekend onder de naam “Animal Health Law” of AHL) nog steeds als een donkere wolk boven alle andere activiteiten binnen onze sportduivensector.

Eind vorig jaar werd bekend dat deze wetgeving in haar strijd tegen vogelgriep de ganse Europese duivensport aan banden dreigt te leggen. Voor iedere verplaatsing van sportduiven van het ene naar het andere Europese land zal namelijk vanaf 21 oktober een door de overheid uitgereikt gezondheidscertificaat verplicht zijn. Daarbovenop zal de afzender moeten kunnen aantonen dat de duiven die naar een ander land verplaatst worden minstens 21 dagen onafgebroken op zijn of haar hokken hebben verbleven voordat het vertrek plaatsvindt. Het verplaatsen van sportduiven tussen landen kan bovendien enkel gebeuren tussen door de overheid geregistreerde afzenders en ontvangers. Het gaat hierbij zowel om professionelen als hobbyisten. Het treft met andere woorden iedereen die sportduiven houdt.

Zoals ondertussen bekend is, werd met dank aan het lobbywerk van de FCI, de KBDB en andere nationale Europese duivenbonden alvast een totale catastrofe vermeden. De Europese Commissie is akkoord gegaan met een wetswijziging waardoor wedstrijden en trainingsvluchten toch kunnen doorgaan zonder certificatie en 21 dagen verblijfsperiode.

Ondanks deze belangrijke overwinning voor de sport blijft de wet helaas wél nog steeds gelden voor alle andere soorten verplaatsingen die niet als doel hebben om duiven te lossen in het buitenland. Voor deze verplaatsingen zal nog steeds 21 dagen aanwezigheid op de plaats van vertrek en een gezondheidscertificaat verplicht zijn.

Concreet gaat het onder meer om verplaatsingen van en naar een ander Europees land in functie van:

 • Het ruilen, samen kweken, verhandelen, schenken enzovoort van duiven met/aan een duivenliefhebber in het buitenland;

 • Het terugbrengen door een vluchtinrichter van teruggevonden duiven;

 • Repatriëring van verloren gevlogen duiven;

 • Het verplaatsen van duiven naar een tentoonstelling, prijsuitreiking, of ander evenement;

 • Het brengen van duiven naar een fotograaf, keurder, laboratorium, one loft race, …;

Zelfs indien de duiven slechts voor een zeer korte tijd (bv. enkele uren) naar het buitenland gaan, zullen zij voordat ze kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong opnieuw 21 dagen moeten hebben verbleven op de geregistreerde plaats van vertrek in het buitenland, en zal er opnieuw een gezondheidscertificaat moeten worden uitgereikt (dit keer door de buitenlandse autoriteiten) om de verplaatsing toe te staan.

Het spreekt voor zich dat deze wetgeving uiterst dure en onwerkbare gevolgen zal hebben in de praktijk en schade zal toebrengen aan niet alleen het economisch weefsel van onze sector maar ook een negatieve impact zal hebben op het welzijn van de sportduiven.

Bovendien zijn de maatregelen die de wet oplegt geheel onnodig voor sportduiven, gezien zij slechts in zeer zeldzame gevallen zelf besmet kunnen worden met vogelgriep en al helemaal nooit de ziekte overdragen op andere vogels. Dit wordt ondersteund door de meest recente wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

Om voorgaande redenen lanceert de nieuwe belangenvereniging Racing Pigeon Partners (RPP) een petitie die Europees verspreid wordt om de buitensporige gevolgen van de wetgeving aan te klagen en een overleg aan te vragen bij de bevoegde beleidsmakers zowel op nationaal als op Europees niveau.

RPP werd recent opgericht door PIPA, Herbots, Pigen, De Duif, Bricon en EPW met als missie de verdediging van de economische belangen van alle duivenhouders.

RPP nodigt iedereen uit om de petitie met eigen naam te ondertekenen en zo uw steun uit te spreken voor deze zaak. Iedere handtekening telt.

U kunt de petitie via deze link terugvinden. Aarzel niet om deze petitie ook te delen met iedereen die het aanbelangt. De toekomst van onze duivensport hangt er van af.

TEKEN DE PETITIE HIER


Racing Pigeon Partners

Petition: Excessive legislation for moving racing pigeons between European countries is still a problem

In spite of the recently established exemption for races and training flights, the new European animal health legislation (also known as "Animal Health Law" or AHL) still hangs like a dark cloud over all other activities in our racing pigeon sector.

At the end of last year it became known that this legislation, in its fight against bird flu, threatens to restrict the whole European pigeon sport. As of 21 October, every time racing pigeons are moved from one European country to another, a health certificate issued by the government will be required. In addition, the sender must be able to prove that the pigeons being moved to another country have remained in his or her loft for at least 21 uninterrupted days before departure. Moreover, racing pigeons may only be moved between countries between senders and recipients registered by the government. This concerns both professionals and hobbyists. In other words, it affects everyone who keeps racing pigeons.

As is now known, thanks to the lobbying efforts of the FCI, the KBDB and other national European pigeon associations, a total catastrophe has already been avoided. The European Commission has agreed to change the law so that races and training flights can still take place without certification and without a 21-day residency period.

Despite this important victory for the sport, the law still applies to all other types of movements that are not aimed at releasing pigeons abroad. For these movements, a 21-day presence at the place of departure and a health certificate will still be required.

In concrete terms, this includes movements to and from another European country for:

 • Exchanging, breeding together, trading, gifting etc. pigeons with/to a pigeon fancier abroad;

 • The return of recovered pigeons by a race organizer;

 • Repatriation of lost raced pigeons;

 • Transporting pigeons to an exhibition, prize-giving ceremony or other event;

 • Transporting pigeons to a photographer, handler, laboratory, one loft race, etc.;

 • ...

Even if the pigeons are only moved abroad for a very short time (e.g. a few hours), before they can return to their country of origin they will again have to spend 21 days at the registered place of departure abroad, and a health certificate will again have to be issued (this time by the foreign authorities) to allow the movement.

It goes without saying that this legislation will have extremely expensive and unworkable consequences in practice and will damage not only the economic fabric of our industry but will also have a negative impact on the welfare of racing pigeons.

Moreover, the measures imposed by the law are completely unnecessary for racing pigeons, as they can only be infected with avian influenza themselves in very rare cases and certainly never transmit the disease to other birds. This is supported by the latest scientific research and publications.

For the above reasons the new interest group Racing Pigeon Partners (RPP) is launching a petition that will be circulated throughout Europe to denounce the disproportionate consequences of the legislation and to request a consultation with the competent policymakers at both national and European level.

RPP was recently founded by PIPA, Herbots, Pigen, De Duif, Bricon and EPW with the mission to defend the economic interests of all pigeon fanciers.

RPP invites everybody to sign the petition in their own name to express their support for this cause. Every signature counts.

You can find the petition via this link. Do not hesitate to share this petition with everyone who has an interest. The future of our pigeon sport depends on it.

SIGN THE PETITION HERE

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.