Wekelijkse mededeling KBDB 20-04

Onderwerp: 

KBDB logoWe starten deze wekelijkse mededeling met een boodschap van “hoop”, overgemaakt door een duivenliefhebber (zie foto). Ik persoonlijk, als nationaal voorzitter, werd door deze foto enorm geraakt. Deze boodschap, ter ondersteuning van ALLE duivenliefhebbers maar ook om het medisch personeel in de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen een hart onder de riem te steken, getuigt van “sociaal engagement”. Ik heb dan ook de bewuste liefhebber gecontacteerd teneinde deze boodschap te mogen gebruiken bij een volgende mededeling ter attentie van alle duivenliefhebbers, verenigingen, mandatarissen,... Hartelijk dank aan bewuste duivenliefhebber!

De uitbraak van de coronacrisis heeft en zal voor iedereen verstrekkende gevolgen hebben en dit zowel op financieel als economisch vlak maar ook het gebied van vrijetijdsbeleving, sociale contacten, onderwijs,… Hieraan zullen wij samen moeten werken om uit deze crisis te geraken maar het allerbelangrijkste is momenteel dat wij allemaal gezond mogen blijven en niet worden aangevallen door dit zo dodelijke virus Covid-19, hetgeen alle lagen van de bevolking kan treffen. Het is uiteraard wel zo dat het merendeel van onze aangesloten liefhebbers tot de risicogroep behoren en dit op het vlak van leeftijd. We moeten dus uiterst waakzaam zijn en onze liefhebbers zoveel als mogelijk proberen te beschermen.

Hoop uitgebeeld met duivenmandenZoals reeds in een vorige mededeling werd vermeld, diende de buitengewone nationale algemene vergadering van 16/03/2020, wegens de uitbraak van het coronavirus in België, afgelast te worden. Er werd naar een andere oplossing gezocht en ook gevonden maar dit voorstel stuitte op enkele tegenkantingen van enkele nationale mandatarissen. De voorzitters van de PE’s/SPE’s werden hierop telefonisch gecontacteerd en na een positief overleg werd een andere oplossing gevonden zodat op het moment dat het sportseizoen 2020 van start zou kunnen gaan, hierop dan ook onmiddellijk kon worden geanticipeerd en er geen drie weken zou moeten worden gewacht met de start van dit seizoen. Het is namelijk zo dat er, reglementair, 15 dagen dienen gelaten te worden tussen de uitnodiging van een (buitengewone) nationale algemene vergadering en de effectieve vergadering van deze (buitengewone) nationale algemene vergadering van de KBDB.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur, in samenspraak met de voorzitters van de PE’s/SPE’s, hebben, hierop aansluitend, de beslissing genomen een crisiscomité “Covid-19” in de schoot van de KBDB in het leven te roepen, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen.

Wij, als leden van de nationale raad van beheer en bestuur, zijn niet bij de pakken blijven neerzitten en hebben van deze periode gebruik gemaakt om, in een eerste stadium en op een veilige manier, de individuele en gezamenlijke opleringen uit de startblokken te krijgen OP VOORWAARDE EVENWEL DAT HIERVOOR TOESTEMMING WORDT BEKOMEN VANWEGE DE FEDERALE OVERHEID.

Er werd een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd eerst individuele opleringen, vervolgens gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en tenslotte wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

Voor het individueel opleren van de duiven werden de nodige stappen ondernomen bij de federale overheid en werd de aandacht vooral gevestigd op het feit dat individuele opleringen voor onze duiven van essentieel belang zijn in het kader van “Dierenwelzijn” nl.:
- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatievermogen
- Duiven die hun oriëntatievermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven
Bovendien werd ook gewezen op het feit dat vanaf het moment dat de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, gedeeltelijk of volledig worden opgeheven, de duiven, die niet individueel werden opgeleerd, massaal gaan verloren vliegen indien zij aan gezamenlijke opleervluchten en wedvluchten gaan deelnemen aangezien zij de essentiële individuele opleringen hebben gemist.

Hiervoor kregen wij de steun van dierenartsen, gespecialiseerd in reisduiven, dewelke deze theorie wetenschappelijk hebben onderbouwd. Wij wensen hen dan ook te danken voor hun steun en hulp.

GELIEVE TE NOTEREN DAT ACTUEEL DEZE INDIVIDUELE OPLERINGEN NOG STEEDS ZIJN VERBODEN en de KBDB blijft rekenen op de “fairplay” van zijn liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers en hen strikt te houden aan dit door de federale overheid opgelegde VERBOD.

Voor de gezamenlijke opleervluchten werden alle verenigingen nu al aangeschreven om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen.

Rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, zullen de gezamenlijke opleervluchten, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd.

De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om in te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:
* De opleervluchten
- Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
- Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
- Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
- Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
- De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
- Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
- 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
- Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
- Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
- Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
• Plastieken handschoenen
• Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
• mondmaskers
- Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
- Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
- Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en eerstdaags meer inlichtingen verstrekken
- Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

* De wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich terdege van bewust dat er stap voor stap dient gewerkt te worden. Eerst zal er gepoogd worden om toelating te bekomen voor individuele lossingen, gevolgd door de gezamenlijke leervluchten en uiteindelijk zullen pas dan de wedvluchten aan de beurt zijn.

- De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
- Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
- Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

De transportfirma’s, dewelke naast hun duivenactiviteiten, eveneens vervoer van goederen naar Frankrijk uitvoeren, werden gecontacteerd teneinde te vernemen welke formaliteiten nu reeds dienaangaande in Frankrijk van toepassing zijn.

De vervoerders van duiven werden ook reeds gevraagd om de nodige soepelheid aan de dag te leggen op het moment dat gezamenlijke opleervluchten worden toegelaten door de federale overheid.

Een punt, hetgeen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur nogmaals wensen te verduidelijken, is het feit dat verdwaalde en aangekochte duiven, enkel in België en Nederland, mogen worden opgehaald mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde maatregelen van “social distancing”. Deze toelating, bekomen vanwege de federale overheidsdienst, zal worden gepubliceerd op onze website.

Voor wat de verdwaalde duiven betreft, vragen wij onze liefhebbers om:
- Voor een duif verdwaald bij een niet-duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen of indien, de duif niet gekwetst is, om deze de vrijheid te geven teneinde alzo opnieuw het hok te bereiken.
- Voor de duiven verdwaald bij een duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen, de opvanger het eigendomsbewijs over te maken of hem verzoeken de duif in vrijheid te stellen.
MAAR WEES AUB HOFFELIJK!

We sluiten steeds af met een positieve noot:

 een positieve noot, jeugdleden
Boven: Julias De Greef, 6 jaar (Buizingen) en Melissa van Gossum, jeugdlid te Zichem en onder: Nim & Nisa Jalet, 3,5 jaar (Ophasselt).

* Wij, als duivenliefhebbers, zijn het voorbeeld van onze allerkleinste en jeugdige liefhebbers en ZIJ kijken mee over onze schouders.

* Aankoop identiteitsringen 2020

De KBDB stelt vast dat er actueel, rekening houdend met deze crisissituatie, nog vrij veel ringen 2020 worden besteld. Dit is een teken dat onze sport nog in een positieve flow zit.

De identiteitsringen 2020 kunnen, indien er in de vereniging geen ringen meer voorradig zijn, steeds rechtstreeks worden besteld bij de KBDB op het mailadres: boekhouding@kbdb.be

Wij danken alle liefhebbers om de door de KBDB, ingevolge de door de federale overheid opgelegde maatregelen, uitgevaardigde instructies strikt op te volgen en beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en eventuele versoepelingen.

Het crisiscomité “Covid-19” zal jullie eveneens op de hoogte houden na hun eerste overleg, hetgeen zal gebeuren door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen (videochat, whattsapp,…).

Verzorg jullie goed en houd het veilig!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.