Pascal Bodengien 1 jaar KBDB-voorzitter: "At your service!"

Onderwerp: 

DD: Hoe gaat het met onze voorzitter?
PB: Ondanks de barre tijd waarin we momenteel leven (lees: Covid-19) maak ik het persoonlijk en familiaal gelukkig nog steeds goed, “hout vasthouden” zoals ze zeggen. Dagelijks gaan mijn gedachten wel uit naar de mensen die het momenteel moeilijk hebben en vechten voor hun leven. Het doet toch wat met een mens en in dit geval met een hele bevolking.

DD: 1 Jaar KBDB-voorzitter, wat doet dat met een mens?
PB: Om heel eerlijk te zijn veel! Er is er toch een en ander veranderd in mijn leven, dit jaar is als een ware TGV voorbij gevlogen...
Het was nooit mijn bedoeling om Nationaal KBDB-voorzitter te worden. Echter, na een rumoerige periode van interne strubbelingen en strijd op nationaal vlak, wat ik nog steeds ten zeerste betreur, is de bal mijn kant uitgerold en hebben mijn collega-mandatarissen me gevraagd of ik aan het roer van een quasi nieuwe KBDB-ploeg wou gaan staan. Een beslissing die heel mijn leven toch wel wat door elkaar geschud heeft. 
Ik had me reeds enkele jaren op lokaal vlak in onze maatschappij in de buurt van Geel geëngageerd en kon me daar ten volle in uitleven. Ten tijde van de nieuwe KBDB-verkiezingen werd ik dan door lokale liefhebbers aangespoord om me kandidaat te stellen. Van de 5 medekandidaten in mijn kiesarrondissement kwam ik tot mijn eigen verbazing met het meest aantal stemmen als eerste uit de bus. Ik had dus wel een stevig mandaat gekregen en wou mijn achterban niet teleurstellen. Zo ben ik van het lokale vlak naar het provinciaal niveau geklommen en werd ik iets later tot provinciaal voorzitter Antwerpen benoemd. Het was mijn bedoeling om in Halle de handdoek op te nemen voor de Antwerpse lokalen en liefhebbers maar het is zoals gezegd een jaar geleden even iets anders uitgedraaid...

Ik kom er eigenlijk niet graag op terug maar waar ik evenwel enorm van geschrokken ben is de nijd en interne machtsstrijd die er blijkbaar gepaard gaat met bepaalde cruciale functies in onze sport. Zo werden tijdens mijn eerste maanden mijn banden plat gestoken, de vensterruit van mijn firmawagen werd beschadigd, dreigtelefoons etc... In eerste instantie sloeg de twijfel om in zo’n klimaat door te zetten me wel even om de oren maar onder de positieve impuls van verschillende vrienden, mandatarissen en verscheidene bestuursleden doorheen het ganse land heb ik doorgezet en er een punt van gemaakt om dit soort praktijken te bannen uit de sport, de donkere achterkamerpolitiek moet eruit, transparantie troef!    

DD: Hoe ben je eraan begonnen en waar wil je graag naartoe?
PB: Ten eerste ben ik gaan samenzitten met mijn collega’s van de Nationale Bestuursraad: Denis Sapin (Nationale Voorzitter Sportcomité), Gertjan Van Raemdonck (Nationale Schatbewaarder), Wim Logie (Nationaal Ondervoorzitter) en Dominique Charlier als juridisch raadgever KBDB. Vooreerst wil ik hen langs deze weg toch uitdrukkelijk bedanken om gedurende dit voorbije jaar mee aan de KBDB-kar te trekken, “Samen staan we sterker” is mijn motto.
Ten tweede heb ik onmiddellijk het voltallige KBDB-personeel toegesproken om de gemoederen te bedaren en heb hun onvoorwaardelijke medewerking gevraagd. Ook hen wil ik uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. 
Ten derde hebben we een inventaris gemaakt van de dossiers die het snelst behandeld moesten worden en stonden we net middenin de aanvangsperiode van seizoen 2019... Het was dus een vrij hectische beginperiode. Je moet ook weten dat bijna de gehele Nationale Vergadering van KBDB uit nieuw verkozen mandatarissen bestond en ook daar moest iedereen zijn weg wat in vinden. 

Wat het tweede deel van je vraag betreft is mijn motto: “SAMEN NAAR EEN MODERNERE DUIVENSPORT”. Ik ben er heilig van overtuigd dat we door onze sport moderner, aantrekkelijker, socialer en meer aangepast aan de tijd van nu, anno 2020, te maken we nieuwe en jonge(re) leden kunnen werven. Ik was dan ook een zeer fiere KBDB-voorzitter toen ik de voorbije week van ons KBDB-personeel te horen kreeg dat we momenteel toch al 415 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, dit maakt me intens gelukkig. Het bewijst dat we op de goede weg zitten maar ik weet beter dan wie ook dat er uiteraard nog zeer veel werk op de plank ligt. Er zijn nog steeds heel wat uitdagingen maar toch doet dit mij, het KBDB-personeel en de hele bestuursraad deugd!

Wat de modernisering betreft hebben we vooral het “zware” Wprol-dossier achter ons gelaten en nadat we van verschillende firma’s offertes bekomen hadden, hebben we gekozen om met Bricon nv in zee te gaan. Deze mensen zijn allen zeer nauw betrokken bij de duivensport, een groot voordeel, ze hebben er inzicht in als er moet geprogrammeerd worden en een extra voordeel is dat onze voormalige KBDB-medewerker Jeroen Rommelaere er in dienst is. Hij kent  de interne KBDB-keuken zodat we snel een IT-platform ter beschikking hadden waarmee onze personeelsleden verder konden. Ook onze nieuwe KBDB-website is er een voorbeeld van, spreek maar van een win-winsituatie.

Verder wil ik zo snel als mogelijk dat alle uitslagen van maatschappijen uit België ter beschikking staan op de website van de KBDB. Ik ken geen enkele andere Nationale sportbond waar de uitslagen van hun clubs niet terug te vinden zijn op hun eigen website, een groot hiaat vind ik dit. Eens dit allemaal op orde is zullen we ook van alle nationale en provinciale kampioenschappen wekelijks tussenstanden kunnen berekenen en publiceren. Ik ben ervan overtuigd dat dit een extra input in onze sport zal geven, mensen zullen erover praten als ze weten hoeveelste ze staan in een tussenstand van een Nationaal Kampioenschap KBDB, het zal ook de competitiegeest aanwakkeren. Finaal hoeven de leden op het einde van het seizoen ook zelf niets meer in te sturen, zo staan ook de snelheids- en kleine hafo-liefhebbers op dezelfde leest als alle andere disciplines die nu reeds automatisch berekend worden. Ik sta voor een KBDB die zelf al haar kampioenschappen berekent voor haar leden, zo is ieder lid gelijk en neemt iedereen deel aan de Nationale Kampioenschappen, niet alleen degenen die zich de moeite getroosten om het effectief in te sturen zoals het vandaag het geval is. Om zo ver te komen zullen we hier en daar wel wat aan onze lokale gewoontes moeten sleutelen maar ik reken op de steun van alle mandatarissen om dit samen tot een goed einde te brengen. Wij moeten er ons als bestuur van de KBDB bewust van zijn dat we een serieuze inhaalbeweging moeten doen, we zijn in het verleden helaas op te veel niveaus blijven stil staan... Daar dragen we vandaag de gevolgen van.

Ook op gebied van algemene controle tijdens de wedstrijden is er werk gemaakt. Het voorbije jaar is er aan een nieuw controle systeem gewerkt, alle aanwezige duiven in de manden en op de lossingsplaatsen zullen zonder ze in de hand te moeten nemen gecontroleerd kunnen worden, het controlesysteem  werd reeds voorgesteld op de KBDB Opendeurdagen. Vanaf 2020 zullen we dit op de internationale en nationale wedstrijden intens in gebruik nemen. 

Wat het KBDB-dopingbeleid betreft gaan we niet langer in zee met het labo uit Zuid-Afrika, we kiezen voor erkende labo’s uit onze regio en ook binnen het wetenschappelijk comité WAC is er een wijziging in de samenstelling van de leden doorgevoerd. 

De laatste twee punten die ik wil aanhalen zijn de lossingsplaatsen en het vervoer. Wat de lossingsplaatsen betreft werden we op de kleine hafo geconfronteerd met een gebrek aan een lossingsverantwoordelijken aangeduid door de Franse bond FCF. In Frankrijk is het namelijk zo dat de overheid in Parijs de Franse duivenbond verplicht om per lossingsplaats een verantwoordelijke te hebben die de documenten ter plaatse ondertekent en alles controleert. Wij kunnen dus niet zo maar naar Frankrijk rijden en daar ergens de duiven gaan lossen... dit gebeurt allemaal in overleg met de Fransen en iedere lossing is dan ook op voorhand bij hen gekend en zij bezorgen de KBDB een “permis de lâcher”, een lossingsvergunning. Daar er dus voor de kleine hafo vorig jaar een personeelsprobleem bij de Fransen was hebben wij het in aanvangsfase zo moeilijk gehad qua lossingsplaats voor de I.prov. lossing. De voorbije winter is ook hier samen met de Fransen aan gewerkt en hebben we met “Sermaises” (ca. 10 km ten oosten van Angerville, gelegen tussen Etampes en Pithiviers) een perfect alternatief voor het seizoen 2020. Wat de lossingsplaatsen op de snelheid betreft ben ik ook bezig om deze grondig aan te pakken, ik zal persoonlijk naar Noyon gaan om daar de lossingsplaats zodanig te laten aanpassen dat de vrachtwagens zich meer verspreid over het terrein kunnen zetten zodat we een verbetering qua lossing hebben. 
Met de vervoerders hebben we reeds een vergadering achter de rug en zal er voor het komende seizoen ook nog samen gezeten worden om over een en ander duidelijke afspraken te maken. Het is uiteindelijk de KBDB die de eindverantwoordelijkheid draagt voor alles en daar moeten we naar handelen!

Ook onze nationale voorzitter blijft graag op de hoogte.|
Ook onze nationale voorzitter blijft graag op de hoogte.

DD: Wat vond je van het voorbije seizoen 2019 en wat bracht de winter?
PB: Op sportief vlak denk ik dat we mogen spreken van een vlot duivenseizoen 2019. Als organisatie KBDB hebben we bijvoorbeeld geprobeerd om te anticiperen op de weersvoorspellingen en ingegrepen in sommige inkorvings- en lossingsdata. Voor velen was dit nieuw maar als ik zie naar de accuraatheid van sommige gespecialiseerde weersites dan ben ik er persoonlijk een voorstander om eieren voor ons geld te kiezen en de duiven in de best mogelijke weersomstandigheden aan de start van de wedstrijd te laten komen! Daarom ben ik onze sportvoorzitter, Denis Sapin en zijn team, hier steeds volledig in gevolgd en heb hen steeds gesteund. Iedere verschuiving was zonder meer een schot in de roos met als afsluiter van het seizoen 2019 een topeditie van Chateauroux op 6 september met 22.200 duiven, de voorbije 4 seizoenen, 2015-2018, was het gemiddelde 14.570 duiven op deze laatste nationale wedstrijd, we verdubbelen bijna door juist in te grijpen! Hierover wil ik ook nog mijn woord van dank uitspreken t.o.v. alle inkorvingslokalen en hun medewerkers en de vervoerders, het is mede dankzij hen dat dit mogelijk was.
Verder hebben we er alles aan gedaan om zoveel mogelijk controles allerhande uit te voeren, ook hier zijn er enkele dossiers die met succes door KBDB afgehandeld zijn, wij staan voor een “eerlijke duivensport”!

Wat de winter betreft kan ik je zeggen dat het zeer boeiend maar tevens ook vermoeiend was. We hebben de taken binnen de bestuursraad een beetje verdeeld daar er ieder weekend wel ergens iets te doen is bij o.a. de collega’s van de buitenlandse federaties waar we met plezier de KBDB vertegenwoordigen, om nog maar te zwijgen van alle duivenfeesten die we in eigen land te bezoeken hadden en een rits aan meetings ter voorbereiding van het huidige seizoen 2020. Eén ding wil ik hierover graag kwijt: het deed me ontzettend veel deugd te voelen dat we overal zeer welkom waren, zowel in Vlaanderen als Wallonië als bij de collega’s van de buitenlandse federaties. Duivensport leeft nog veel meer dan sommigen ons willen doen geloven!
Zonder op individuele dossiers in te willen gaan hebben we intern met de bestuursraad ook een aantal belangrijke beslissingen genomen die in mijn ogen voor het instituut KBDB naar de toekomst toe een serieuze vooruitgang betekenen. Schrijf maar op: “Pascal Bodengien is niet verknocht aan het KBDB-voorzitterschap, hij wil als voorzitter wel een modernere en een KBDB met toekomst nalaten”.

DD: Opendeurdag en Nationale Dagen KBDB
PB: Ik vond dat wij als KBDB zijnde nood hadden aan een opendeurdag. Een dag waarop de liefhebbers de Nationale KBDB-zetel te Halle eens kunnen bezoeken. Er kennis kunnen maken met ons KBDB-personeel en de mandatarissen. We konden ook dit evenement met een goed gevoel afsluiten. Onze eerste editie bracht ca. 600 liefhebbers naar Halle en de verschillende uiteenzettingen allerhande die er geprogrammeerd stonden werden aandachtig gevolgd.

Onze Nationale Dagen te St. Truiden waren op alle vlakken een schot in de roos, vele blije liefhebbers gezien, daar was Duivensport een Feest! Voor onze editie 2020 wijken we na twee edities in St. Truiden (2018 en 2019) uit naar Oost-Vlaanderen, we hebben er een contract ondertekend met de mensen van Easy-fairs die o.a. de gebouwen van Flanders Expo onder hun hoede hebben. Toplocatie qua ligging, op de kruising E40 Brussel-Oostende E17 Antwerpen-Kortrijk. In het hart van de Oost-Vlaamse duivensport en voor iedereen op alle vlakken zeer gemakkelijk bereikbaar. Ik hoop jullie daar allen massaal te mogen verwelkomen, we gaan er een topeditie van maken, later meer hierover.

DD: Huidige COVID-19 situatie, enig nieuws?
PB: Tja, ik vind het een vreselijke situatie en wens vanwege alle KBDB-bestuursleden en mandatarissen iedere liefhebber en medewerker die met enig leed te maken heeft mijn oprecht medeleven over te maken! 
Doch is het zaak om ons hoofd koel te houden en seizoen 2020 voor te bereiden. 
Ten eerste zijn we na aanvang van de “lock-down”-periode begonnen met een wekelijkse persmededeling. Op die manier proberen we alle leden zoveel als mogelijk te informeren over de stand van zaken. Wat kan er en wat kan er niet.
Ten tweede zijn we met zowel de Belgische als de Franse overheden in nauw contact om zo snel als mogelijk te kunnen opstarten en zullen we de verzamelde informatie zo snel als mogelijk communiceren.
Ten derde hebben we een “KBDB-coronawerkgroep” in het leven geroepen waarin iedere provincie vertegenwoordigd is zodat we snel en kort op de bal kunnen spelen eens er versoepelingen door de overheid toegestaan worden. 

Ik weet en besef maar al te goed dat quasi alle liefhebbers klaarstaan om te starten, de goede weersomstandigheden van de voorbije periode werken dit ook in de hand, dagelijks krijg ik honderden berichten, mails, telefoons etc. met de vraag: “Voorzitter, hoe zit het nu?”
Wel, ik kan jullie zeggen dat we er alles aan doen om zodra er “groen licht” van de overheid komt, het seizoen 2020 georganiseerd en gedisciplineerd op te starten! Alle maatschappijen zullen hierover schriftelijk ingelicht worden. 
Een uitgebreid dossier ligt klaar om aan het ministerie overgemaakt te worden, vermoedelijk al op 17 april, als de laatste stukken toegevoegd zijn. In dit dossier geven we o.a. uitleg over de maatregelen die we willen treffen, maar ook willen we zo snel mogelijk toegestaan krijgen dat liefhebbers hun (jonge) duiven weer (individueel) mogen opleren. Let op, het terughalen van verloren duiven en ophalen van aangekochte duiven hebben we reeds met een goed onderbouwd dossier in de categorie “essentiële verplaatsingen” kunnen krijgen.

Helaas zullen we vermoedelijk moeilijk nog terugkeren naar het verleden... We zullen ook als duivensport moeten anticiperen en ons aanpassen aan de “post-Covid 19” periode. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het bewaren van de “social distancing”: 1,5m afstand tussen de inkorvende leden, ontsmettingsgels, handschoenen, mondmaskers en plexiglas bescherming voor de medewerkers van de maatschappijen. Zodra we hier meer concrete informatie over hebben zal de KBDB hierover een persbericht verspreiden, we vragen nu enkel aan iedereen om nog even op de tanden te bijten en de opgelegde maatregelen strikt te volgen zodat ons seizoen 2020 in alle sereniteit van start kan gaan. Ik wens jullie ondanks er op dit moment belangrijkere zaken dan duiven zijn toch alle een mooi, sportief maar vooral gezond seizoen 2020 toe!

DD: Dank u voorzitter, we wensen je alle succes toe!

N.v.d.r.: Vandaag, 17 april, werd een uitgebreid document met voorgestelde maatregelen overgemaakt aan de maatschappijen.
U kunt dit hier volledig lezen.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.